Miljörättspodden

by Juridiska institutionen på Göteborgs universitet

Miljörättspodden - en podd för studenterna som läser delmomentet miljörätt på Teoritermin med allmän och speciell förvaltningsrätt samt miljörätt (HRO301) på Göteborgs universitet. Medverkande i podden: Filip Bladini, Lena Gipperth, Julia Johansson, Jonas Kyrönviita, Kristjan Laas, David Langlet, Christina Olsen Lundh och Aron Westholm. Kontakt: Jonas Kyrönviita, jonas.kyronviita@law.gu.se Musik: "Tupac Lives" av John Bartman... Read more
Courses
Social Sciences

Podcast episodes

 • Season 1

 • S01 E15 - Fysisk planering (Hav och vatten)

  S01 E15 - Fysisk planering (Hav och vatten)

  I det avslutande avsnittet av poddserien diskuterar David och Aron den fysiska planeringen av Sveriges mark- och vattenområden. Sverige har en långtgående kontroll för användningen av mark- och vattenområden som utövas under ”det ...

  Dec 06 2020
  Dec 06 2020
  59:19
 • S01 E14 - Skadestånd och ersättning samt förorenade områden

  S01 E14 - Skadestånd och ersättning samt förorenade områden

  Poddens näst sista avsnitt behandlar enskilda anspråk. I avsnittet diskuterar Filip och Christina ersättningsanspråk som följer av ingrepp från det allmänna och skadeståndsanspråk som följer av skador från verksamheter och åtgärde...

  Dec 06 2020
  Dec 06 2020
  01:31:31
 • S01 E13 - Tillsyn och sanktioner

  S01 E13 - Tillsyn och sanktioner

  För ett lyckat genomdrivande av miljörättens materiella reglering krävs det tillsyn och i vissa fall även möjligheter till sanktioner. I avsnittet tittar Christina och Aron närmare på miljöbalkens femte och sjätte avdelning och på...

  Dec 05 2020
  Dec 05 2020
  01:45:28
 • S01 E12 - Avfall

  S01 E12 - Avfall

  Avsnittet berör regleringen av avfall. Detta område finns reglerat i 15 kap. MB men har genom Sveriges medlemskap i EU övergått till att i stor utsträckning regleras på unionsrättslig nivå främst genom avfallsdirektivet. Reglerna ...

  Dec 05 2020
  Dec 05 2020
  01:02:24
 • S01 E11 - Kemikalier (REACH)

  S01 E11 - Kemikalier (REACH)

  Avsnittet behandlar regleringen av kemikalier och kemiska produkter. Området finns reglerat i 14 kap. MB men har genom Sveriges medlemskap i EU övergått till att i stor utsträckning regleras på unionsrättslig nivå främst genom REA...

  Dec 04 2020
  Dec 04 2020
  01:17:42
 • S01 E10 - Kompensation

  S01 E10 - Kompensation

  Med kompensation avses gottgörelse av skada på naturmiljö som utgör allmänna intressen. Gottgörelsen kan ske genom att den som orsakat skada tillför nya värden eller säkerställer befintliga värden som annars skulle riskera att gå ...

  Dec 04 2020
  Dec 04 2020
  45:49
 • S01 E09 - Miljöbalkens prövning

  S01 E09 - Miljöbalkens prövning

  Jonas och Christina diskuterar de bestämmelser som finns för tillstånd och prövning i miljöbalkens fjärde avdelning.Medverkande i avsnittet: Christina Olsen Lundh och Jonas Kyrönviita

  Dec 01 2020
  Dec 01 2020
  01:41:29
 • S01 E08 - Miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd samt vattenverksamheter

  S01 E08 - Miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd samt vattenverksamheter

  I miljöbalkens tredje avdelning finner man särskilda bestämmelser om vissa verksamheter. Avdelningen innefattar särskilda bestämmelser om bl.a. när tillstånd krävs och särskilda hänsynskrav som endast gäller för dessa verksamheter...

  Dec 01 2020
  Dec 01 2020
  02:14:05
 • S01 E07 - Miljöbedömningar

  S01 E07 - Miljöbedömningar

  Miljöbedömningar, reglerade i 6 kap. MB, är ett viktigt verktyg för att identifiera, beskriva och bedöma miljöeffekter vid planering av beslut om planer och program, samt verksamheter och åtgärder. Notera att den 1 januari 2018 tr...

  Dec 01 2020
  Dec 01 2020
  53:36
 • S01 E06 - Miljökvalitetsnormer

  S01 E06 - Miljökvalitetsnormer

  Miljökvalitetsnormer (MKN), reglerade i 5 kap. MB, är föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet som ska komplettera hänsynsreglerna i 2 kap. avseende miljötillståndet. Momentet är uppdelat i två delar som syftar till att beh...

  Dec 01 2020
  Dec 01 2020
  55:06
 • S01 E05 - Skog och biologisk mångfald

  S01 E05 - Skog och biologisk mångfald

  I Sverige är skogen en central faktor för bevarandet av den biologiska mångfalden, men också viktig ur klimatsynpunkt genom att kol binds i biomassan. Samtidigt utgörs 58 % av den svenska markarealen av produktiv skogsmark, där äg...

  Nov 30 2020
  Nov 30 2020
  01:27:45
 • S01 E04 - Biologisk mångfald och art- och områdesskyddet

  S01 E04 - Biologisk mångfald och art- och områdesskyddet

  Det tillämpas olika metoder och styrmedel för att skydda den biologiska mångfalden, känsliga naturmiljöer och ekosystem. Avsnittet behandlar skydd för arter och områden i den svenska miljölagstiftningen, men även allemansrätten, ä...

  Nov 24 2020
  Nov 24 2020
  02:07:48
 • S01 E03 - Hushållningsbestämmelserna

  S01 E03 - Hushållningsbestämmelserna

  Hushållningsbestämmelserna i 3–4 kap. MB ska tillämpas vid mål och ärenden enligt balken, fysisk planering enligt PBL och tillståndsprövning enligt ett flertal andra författningar. Bestämmelserna är främst markpolitiska avvägnings...

  Nov 20 2020
  Nov 20 2020
  01:11:20
 • S01 E02 - Allmänna hänsynsreglerna

  S01 E02 - Allmänna hänsynsreglerna

  De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB innehåller de mest grundläggande reglerna som är centrala i prövningen av åtgärders och verksamheters tillåtlighet, men även i det dagliga livet och vid bedrivandet av näringsverksamhet.I av...

  Nov 20 2020
  Nov 20 2020
  01:29:36