طالب شناسی - بحث چهارم

Amu Podcasts | پادکست‌های آمو by Amu Television

Episode notes

ساختارهای تصمیم گیری طالبان؛ جایگاه شورای کویته و شورای پشاور

-

مهمان - احمد ضیا سراج، رییس پیشین امنیت ملی افغانستان

-

گرداننده: سمیع مهدی

Keywords
afghanistanamu televisionSami Mahdiتلویزیون آموپادکست آموسمیع مهدیطالب شناسیTalib Shenasi