طالب شناسی - بحث نخست

Amu Podcasts | پادکست‌های آمو by Amu Television

Episode notes

طالبان پیروی کدام مذهب اند؟

_

مهمان - محمد محق، نویسنده و پژوهشگر مطالعات اسلامی

_

گرداننده: سمیع مهدی

Keywords
afghanistanamu televisionSami Mahdiتلویزیون آموپادکست آموسمیع مهدیطالب شناسیTalib Shenasi