Aussie Animal Show: The Gordon Koalas

All About Animals by All About Animals Radio

On Friday 6th May four koalas are losing their home: The Gordon bluegum plantation east of Ballarat. What will happen to them? Rob talks with Ballarat wildlife rescuer Jessica Robertson.

May 01 2022
Keywords
australia